Actualitat

Restauració dels runams salins de Sallent

Restauració dels runams salins de Sallent

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient i resudus.

Promotor: Agència Catalana de l’Aigua.

Situació i emplaçament: Vilafruns, Sallent.

Pressupost d’execució d’obres: 7.579.459,85€

L’any 2004, la plataforma cívica Montsalat, plataforma que porta a terme activitats per fer compatible l’activitat minera amb el respecte al medi ambient, es posa en contacte amb nosaltres per desenvolupar una prova pilot per la integració del runam salí de Vilafruns.

Des de Solucions, es fa una primera proposat que es presenta a l’empresa Iberpotash així com a l’administració i a responsables polítics. Aquesta actuació té un fort ressò social fet que ajuda aconseguir finançament per portar-lo a terme.

Solucions Manresa ha participat en la direcció de la redacció del projecte i la direcció i de l’obra per la reducció de l’impacte ambiental del runam de Vilafruns. El pressupost per realitzar aquest projecte i les obres ha sigut de 7.579.459,85€ més IVA, la realització de les obres ha durat 14 mesos i s’ha actuant en una superfície de 9,9ha.

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar l’entrada d’aigua de pluja al runam, evitar el contacte amb aigües dolces per la base, integrar-lo paisatgísticament amb l’entorn i gestionar correctament totes les aigües que es produeixen.

Els treballs realitzats al runam han estat els següents: s’han col·locat drens per recollir les possibles aigües dolces i salades amb xarxes independents,  la xarxa d’aigües dolces condueix les aigües de la pluja cap a una bassa per tal d’emmagatzemar-les i així poder-les reaprofitar i la xarxa d’aigües salades condueix les aigües cap al col·lector de salmorres. S’ha reperfilat tota la superfície del runam per la col·locació de làmines impermeables, i s’ha col·locat terres per sobre la làmina per permetre la revegetació.

Un cop acabades les obres s’ha observat un descens considerable de la salinitat de les aigües dels diferents piezòmetres instal·lats a l’entorn del runam, així com a la part baixa de la riera de Conangle. Caldrà veure l’evolució dels resultats, però a hores d’ara, ja es pot assegurar que l’actuació ha estat un èxit.

Enllaç relacionat: http://ichn.iec.cat/Bages/hemeroteca/2011-06.pdf

2011

solucionsRestauració dels runams salins de Sallent
Seguir llegint

Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Obres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat

Àmbit: Medi ambient i residus

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Pressupost d’execució d’obres: 1.657.759,36€

S’ha realitzat la direcció d’obres de la fase 1 del projecte de desgassificació del dipòsit controlat de residus, al Parc Ambiental de Bufalvent.

El projecte té com objectiu definir la xarxa de pous de biogàs necessària per la desgassificació del dipòsit, la definició de la xarxa de transport, modificació de la planta de valorització de biogàs i adequar-la a futura connexió d’un motor de generació elèctrica.

2013

solucionsObres de la fase 1 de desgasificació del dipòsit controlat
Seguir llegint

Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Gestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent

Promotor/client: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Cost execució obres: 1.018.045,45€

S’ha realitzat la redacció del projecte i la direcció d’obra  per l’optimització de la gestió de les aigües del parc ambiental. Aquest projecte ha portat a construir les infraestructures necessàries per tal de reduir al màxim l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i minimitzar el consum d’aigua potable de la xarxa.

Entre les actuacions executades, destaca la construcció d’un dipòsit de formigó per emmagatzemar uns 2.000m3, un dessorrador que actua com a decantador, així com una infraestructura de canonades de 5km per tal de gestionar els diferents líquids del parc.

2011

solucionsGestió de les aigües del Parc Ambiental de Bufalvent
Seguir llegint

Obres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent

Obres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent

Promotor: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Cost execució obres: 1.980.368,62€

Solucions Manresa ha realitzat l’Avantprojecte d’obres, Projecte d’execució, Direcció facultativa i Control topogràfic de l’evolució de l’obra civil.

S’ha executat la impermeabilització del vas del dipòsit i s’ha executat el segellat d’una part del dipòsit. Aquesta fase permet augmentar la capacitat del vas actual amb 285.369 m3.

En aquesta obra s’han realitzat treballs de desbrossada, moviments de terres mitjançant maquinària pesada i voladures, la impermeabilització del vas a partir d’argiles i làmina PEAD amb geotèxtil, segellat del dipòsit amb argiles, làmina de PEAD amb geotèxtil, làmina de reforç i el cobriment final amb terres, també s’ha executat tota l’infraestructura de drenatge de lixiviats amb l’aportació de graves i els tubs de drenatge i conducció.

2012

solucionsObres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent
Seguir llegint

Dipòsit de residus del Bages

Dipòsit de residus del Bages

Promotor: Consorci per la gestió de residus del Bages.

Situació i emplaçament: Manresa.

Solucions Manresa ha realitzat diferents treballs a l’abocador del Bages situat a Manresa, com la legalització ambiental de l’activitat, l’avaluació ambiental, o realitzant els projectes i direccions d’obres de diferents fases, tant de la fase d’impermeabilització del vas del dipòsit com del seu segellat.

2005-2018

solucionsDipòsit de residus del Bages
Seguir llegint