Obres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent

Obres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent

Promotor: Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Situació: Manresa

Cost execució obres: 1.980.368,62€

Solucions Manresa ha realitzat l’Avantprojecte d’obres, Projecte d’execució, Direcció facultativa i Control topogràfic de l’evolució de l’obra civil.

S’ha executat la impermeabilització del vas del dipòsit i s’ha executat el segellat d’una part del dipòsit. Aquesta fase permet augmentar la capacitat del vas actual amb 285.369 m3.

En aquesta obra s’han realitzat treballs de desbrossada, moviments de terres mitjançant maquinària pesada i voladures, la impermeabilització del vas a partir d’argiles i làmina PEAD amb geotèxtil, segellat del dipòsit amb argiles, làmina de PEAD amb geotèxtil, làmina de reforç i el cobriment final amb terres, també s’ha executat tota l’infraestructura de drenatge de lixiviats amb l’aportació de graves i els tubs de drenatge i conducció.

2012

solucionsObres fase VI.2 del Parc Ambiental de Bufalvent