Reconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca

Reconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca

Àmbit: Obres i activitats

Promotor: Ajuntament de Talamanca

Situació: Talamanca

Pressupost d’execució d’obres: 310.748,75€

Solucions Manresa ha portat la direcció d’obra dels treballs de desmuntatge i posterior reconstrucció del mur d’escullera existent en la PK 24+800 de la carretera BV-1221 al seu pas per Talamanca.

Davant d’un problema de subsidiència i estabilitat del terreny i del mur original, es va procedir a la reparació i substitució. Aquesta obra civil ha consistit en:

_ Desmuntatge del mur inicial, incloent l’extracció dels elements superficials existents en la vorera (barana, arbres, lluminàries,…)
_ Excavació de la terra del extradós de  l’escullera inicial.
_ Reposició del mur, i sistema drenant.

2013

solucionsReconstrucció d’un mur d’escullera a Talamanca