Certificació forestal: PEFC-FSC

Certificació forestal: PEFC-FSC

L’aprofitament sostenible i de forma raonable de les masses forestals, és una de les claus per garantir la persistència d’aquestes. Una de les formes per aconseguir aquest objectiu és la certificació forestal, per la que es garanteix que els aprofitaments realitzats en el bosc són els adequats i segueixen un instrument d’ordenació, que garanteix la perdurabilitat i la continuïtat del bosc.

Per a poder certificar l’activitat forestal, existeix una metodologia anomenada Cadena de Custòdia (CdC), per la qual es comprova l’origen dels productes fustaners, així com la seva forma d’obtenció i el seguiment fins a la destinació final, el consumidor.

Tant PEFC com FSC, són les dues marques de certificació forestal que s’utilitzen a nivell mundial i que venen donades un cop es comprova la traçabilitat dels productes. Aquest tipus de marca pot ser aplicada a qualsevol producte construït en fusta (marcs de finestres, mobiliari, paper,…).

A Solucions Manresa hem estat treballat dins de la Cadena de Custòdia dels productes elaborats per la Federació de Rematants i Serradores de Catalunya (FERESCAT) que engloba un total  de 17 empreses  que es dediquen al sector forestal i que mitjançant aquest procediment, van aconseguir a finals del 2007 el marcatge PEFC en tots els seus productes elaborats. D’aquesta manera es garanteix l’origen de la fusta utilitzada.

solucionsCertificació forestal: PEFC-FSC