Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Àmbit: Agricultura i ramaderia

Promotor: propietat

Situació i emplaçament: El Bruc

Execució d’obres: 2009 (rompudes) / 2011  (bassa d’aigua)

Durant l’any 2008, es va redactar i aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques Can Oliver, Viladiu i Malniu, el qual preveu la gestió forestal de la massa existent i la millora agrícola mitjançant l’ampliació de la superfície agrícola a través de la recuperació de zones de cultiu abandonades, equivalent en 7 hectàrees per al cultiu de secà.

Aquestes rompudes van ser realitzades durant els mesos de setembre i octubre del 2.009 i s’han adaptat a la morfologia del terreny, recuperant antigues feixes, evitant talussos superiors als 3 metres d’alçada i pendents longitudinals superiors al 3%.

S’ha posat especial atenció a la gestió de les aigües pluvials per evitar processos erosius. S’ha previst l’evacuació de les aigües superficials mitjançant rasses longitudinals als peus dels talussos, i llaurant els recintes de cultiu en perpendicular amb la pendent, a fi de reduir la circulació d’aigües. En darrer terme es va procedir a la revegetació de talussos amb hidrosembra per evitar problemes d’erosió en els marges dels cultius, al mateix temps que s’intervenia per una correcta integració paisatgística de l’actuació.

Amb aquestes rompudes han aportat dues millores destacades:

–          discontinuïtat horitzontal de vegetació: mesura de prevenció i facilitat l’extinció en cas d’incendi forestal.

–          espais oberts: fomenta la presència d’espècies de petits mamífers, font d’aliment per altres espècies (rapinyaires, guineus,…).

Durant l’any 2011 es va iniciar les obres per la construcció d’una bassa de 10.000 m3 per dotar la finca de reserves d’aigua provinents de la pluja i captació autoritzada.

A més de donar suport a la finalitat agrícola esdevé un punt destacat en les tasques de prevenció i extinció d’incendis des del límit amb el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. És una bassa apta per mitjans aeris.

2009-2011

solucionsMillora agrícola i bassa per reg a Can Oliver