Actualitat

Medi ambient

Medi ambient

Estudis ambientals i projectes de restauració

Elaborem estudis ambientals i paisatgístics de projectes, plans i programes per la integració en el medi natural. Projectem la restauració d’espais naturals.

Estudis d’impacte ambiental de projectes i activitats

Estudis ambiental estratègic de plans i programes

Estudis d’impacte i integració paisatgística

Projectes de restauració minera i d’activitats extractives

Projectes de restauració ambiental d’espais degradats

Tràmits i permisos per l’autorització de recursos hídrics: legalització de pous i captacions d’aigua.

Estudis hídrics i d’inundabilitat.

Necessites assessorament?

solucionsMedi ambient
Seguir llegint

Residus

Residus

Disseny de tractament, gestió de residus i dipòsits controlats

Aportem solucions en el disseny d’instal·lacions, i en processos de valorització, tractament i dipòsit de residus.

Projectes d’obres per la gestió de residus urbans.

Projectes de clausura de dipòsits controlats de residus.

Avaluacions de l’estat actual d’abocadors.

Projectes d’obres i activitat per dipòsits de runes i residus de la construcció.

Projectes per plantes de tractament i valorització de residus.

Projectes per aportacions i moviments de terres, millores de finques rústiques amb terres procedents de rebaixos de la construcció.

Tràmits per l’obtenció dels permisos necessaris per gestionar i valoritzar residus.

Visió integral que va des del projecte d’activitat, projecte de construcció de vas, projecte del segellat, direcció d’obres, pla d’explotació, seguiment, gestió de lixiviats i escorrenties d’aigües netes, gestió de gasos, i tractament per la integració en el paisatge i sostenibilitat en la gestió de recursos.

Necessites assessorament?

solucionsResidus
Seguir llegint

Indústria agroalimentària

Indústria agroalimentària

Edificació, instal·lacions i processos

Enginyeria al servei de l’industria agroalimentària. Solucions per indústria, escorxadors, sales de fred, i obradors. Tractament i depuració d’aigües, gestió de residus, i registre sanitari.

Projectes d’obra per establiments agroalimentaris.

Projecte per la legalització de d’activitats agroalimentàries (obradors, sales de desfer, excorxadors,….) i legalització de les instal·lacions pròpies de l’activitat (elèctriques, gas,…)

Registre d’indústries agràries i alimentàries (RIAAC)

Registre Sanitari

Gestió d’ajuts per inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments.

Necessites assessorament?

solucionsIndústria agroalimentària
Seguir llegint

Obres i activitats

Obres i activitats

Projecte, execució i direcció

Oferim els nostres serveis per l’elaboració de projectes constructius, direccions d’obres, BIM, i projectes d’activitats. Treballem en el camp de l’edificació, obra civil, i activitats.

Projectes constructius i direcció d’obres.

Projectes bàsics d’activitat (autorització ambiental, llicència ambiental, comunicació).

Edificació agrícola i ramadera.

Edificació industrial.

Edificació per indústria agroalimentària.

Edificació de treball en fred.

Projectes de serveis, canalitzacions, infraestructures, xarxes de sanejament, depuradores.

Projecte tècnic de protecció contra incendis de l’edificació i activitat

Projectes per instal·lacions d’activitats de càmping.

Gestió d’ajuts del programa de desenvolupament rural associats al grup d’acció local (LEADER)

Legalització d’activitats industrials, comercials i de serveis.

Necessites assessorament?

solucionsObres i activitats
Seguir llegint

Gestió de finques rústiques i forestals

Finques rústiques i forestals

Planificació, gestió i manteniment

Les propietats rústiques requereixen d’una gestió continuada. Oferim assessorament i suport en les gestions per mantenir-ne la capacitat productiva, i contribuir a millorar-ne l’aprofitament i rendiment que en fan els nostres clients.

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF).

Gestió d’ajuts forestals per treballs silvícoles.

Rompudes forestals i nous cultius.

Manteniment i obertura de camins forestals.

Segregacions i agrupacions de finques.

Desllidament de finques rústiques.

Gestió de límits entre propietats, localització de fites, georeferenciació i gestió de conflictes.

Gestions cadastrals, canvis i revisions.

Peritatges i valoracions.

Gestió d’expedients d’expropiació.

Aixecaments topogràfics.

Necessites assessorament?

solucionsGestió de finques rústiques i forestals
Seguir llegint

Agricultura i ramaderia

Agricultura i ramaderia

Activitats vinculades al territori

Assessorem en la gestió de les activitats agrícoles i ramaderes. Dissenyem solucions a mida per cada explotació, suport en la gestió de dejeccions ramaderes, i nous projectes.

Projectes per l’obtenció de la llicència urbanística per la construcció d’edificacions ramaderes, agrícoles i forestals.

  • granges
  • coberts i magatzems
  • basses de reg
  • dipòsits de purins

Projectes d’activitat per noves explotacions ramaderes i ampliacions d’existents.

Projectes per la legalització d’activitats ramaderes i altres activitats vinculades al medi.

Plans tècnics de gestió i millora agrícola.

Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR).

Llibres de fertilització i aplicació de nitrogen.

Declaracions anuals de nitrogen (DAN).

Assessorament agrícola en gestió de cultius i planificació de sembra, adobat, herbicides i altres.

Gestió d’ajuts i subvencions:

  • Declaració Única agrària (DUN)
  • Contracte Global d’Explotació: Joves agricultors, plans de millora.
  • Creació de grups operatius per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors.
  • Ajuts del gasoil agrícola

Registres agrícoles i ramaders per traçabilitat: Quadern de fitosanitaris i llibre de dejeccions ramaderes.

Fitxes tècniques de remolcs.

Assegurances ramaderes i agrícoles.

Altres gestions davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Desenvolupament i millora de sistemes de gestió i emmagatzematge per les dejeccions ramaderes: concentrador de purins validat pel DARP, sistemes de compostatge, i sistema NIR.

Necessites assessorament?

AlbertAgricultura i ramaderia
Seguir llegint