Actualitat

Pla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell

Pla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell

Àmbit: Medi ambient i forestal

Promotor: propietat

Situació: Jorba i Argençola

Superfície finca: 411 ha

Superfície ordenada: 314 ha

La finca de l’Albarell disposa d’una gran extensió que inclou massa forestal arbrada de pi blanc i pinassa, juntament amb recintes de cultiu.  Els objectius d’ordenació són els següents:

_ Gestió per a la recuperació i la potenciació d’espècies de flora i fauna

_ Gestió per a la millora de les masses forestals contra GIF i per la prevenció d’incendis

Es preveu la millora de la massa forestal i el seu aprofitament sostenible dels recursos fustaners. Per altra part, es recuperen antigues superfícies agrícoles per millorar el maneig de la finca i la recuperació de la capacitat productiva.

2015

solucionsPla tècnic de gestió i millora forestal de l’Albarell
Seguir llegint

Catàleg de masies de Sant Mateu de Bages

Catàleg de masies de Sant Mateu de Bages

Àmbit: Planejament urbanístic

Promotor: Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Situació i emplaçament: Sant Mateu de Bages

Sant Mateu de Bages és un municipi amb una tipologia predominantment rural, caracteritzat per l’existència de diverses masies aïllades, que vertebren tot el territori mitjançant l’existència de diversos camins rurals que porten a elles. Aquestes masies són la base de l’aprofitament del territori, un testimoni de l’activitat agrícola, ramadera i forestal que s’hi porta a terme. Fins al moment, els assentaments reconeguts són aquells configurats per les pròpies masies, o per la petita agrupació de les mateixes.

Durant l’any 2007, es van iniciar els treballs per la identificació i inventari del conjunt de masies del municipi de Sant Mateu de Bages, per poder procedir a la redacció del Catàleg de Masies i cases rurals.

Donada l’extensió i naturalesa rústica del municipi, es van arribar a identificar més de 300 construccions. El document va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 6 de gener de 2010, establint un total de 235 elements catalogats.

En el procés d’inventari i redacció, es va dissenyar una metodologia específica, juntament amb un programari informàtic de suport específic, i que s’ha pogut adaptar per altres catàlegs de masies redactats posteriorment – Santa Maria de Merlès, Sagàs, Viver i Serrateix, Castellnou de Bages, Callús, Santa Margarida de Montbui, Castellfollit de Riubregós i Sant Fruitós de Bages.

2010

solucionsCatàleg de masies de Sant Mateu de Bages
Seguir llegint

Zones verdes de Canet de Fals

Zones verdes de Canet de Fals

Àmbit: Medi ambient

Promotor: Ajuntament de Fonollosa

Situació i emplaçament: Canet de Fals, Fonollosa

El projecte té com a objectiu definir una proposta d’ordenació de les zones verdes recollides en el planejament, en l’àmbit del nucli de Canet de Fals (municipi de Fonollosa). Aquest es troba situat en les proximitats de la carretera BV-3008, en el seu pas pel Pla de la Llauna.

La urbanització de Canet de Fals és una zona residencial que s’ha anat desenvolupant al llarg de les darreres dècades, amb un creixement constant al llarg del temps. Aquest procés s’ha portat a terme d’una forma lenta, sense acabar de resoldre de forma conjunta i coherent la urbanització del conjunt de sistemes.

En el marc de consolidació del sistema urbà, es presenta la proposta, a través del qual es es planteja una ordenació i millora dels espais verds d’una manera integrada, partint del seu anàlisi funcional i de les seves capacitats a potenciar. Es pretén generar espais comunitaris i de relació de les persones residents amb el seu entorn i sistema urbà.

2005-2006

solucionsZones verdes de Canet de Fals
Seguir llegint

Connector fluvial – escala de peixos

Connector fluvial – escala de peixos

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient.

Promotor: Propietat.

Situació i emplaçament: Sant Joan de Vilatorrada.

Les construccions de preses, rescloses, canals, etc., creen discontinuïtats en el curs fluvial que impedeixen la mobilitat de peixos, principalment, impedint la connectivitat territorial d’aquestes espècies.

Per evitar-ho, es construeixen connectors fluvials, o escales de peixos que permeten salvar aquestes barreres mitjançant petites “banyeres” que van guanyant desnivell de forma esglaonada i permeten als peixos superar les infraestructures.

L’aigua és un bé escàs que cal aprofitar, i una de les principals forma del seu aprofitament és la seva captació dels cursos fluvials.

El disseny d’aquestes construccions requereixen de càlculs d’enginyeria per a poder donar els pendent i dimensions adequades per a que siguin funcionals.

2015

solucionsConnector fluvial – escala de peixos
Seguir llegint

Desllindament de la finca rústica Armadans

Desllindament de la finca rústica Armadans

Àmbit: Gestió i assessorament

Promotor/client: propietat

Situació: Collsuspina

Superfície finca: 86,45 ha

El desllindament o delimitació d’una finca rústica es fa a través del treball de camp, sobre el terreny i d’acord amb les propietat colindants.

Aquestes tasques es fan amb suport de sistemes GPS per poder verificar els límits amb facilitat i poder elaborar planimetria de detall.

Un desllindament esdevé també necessari quan es requereix ajustar les dades cadastrals o escripturades amb la realitat.

2014

solucionsDesllindament de la finca rústica Armadans
Seguir llegint

Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Millora agrícola i bassa per reg a Can Oliver

Àmbit: Agricultura i ramaderia

Promotor: propietat

Situació i emplaçament: El Bruc

Execució d’obres: 2009 (rompudes) / 2011  (bassa d’aigua)

Durant l’any 2008, es va redactar i aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques Can Oliver, Viladiu i Malniu, el qual preveu la gestió forestal de la massa existent i la millora agrícola mitjançant l’ampliació de la superfície agrícola a través de la recuperació de zones de cultiu abandonades, equivalent en 7 hectàrees per al cultiu de secà.

Aquestes rompudes van ser realitzades durant els mesos de setembre i octubre del 2.009 i s’han adaptat a la morfologia del terreny, recuperant antigues feixes, evitant talussos superiors als 3 metres d’alçada i pendents longitudinals superiors al 3%.

S’ha posat especial atenció a la gestió de les aigües pluvials per evitar processos erosius. S’ha previst l’evacuació de les aigües superficials mitjançant rasses longitudinals als peus dels talussos, i llaurant els recintes de cultiu en perpendicular amb la pendent, a fi de reduir la circulació d’aigües. En darrer terme es va procedir a la revegetació de talussos amb hidrosembra per evitar problemes d’erosió en els marges dels cultius, al mateix temps que s’intervenia per una correcta integració paisatgística de l’actuació.

Amb aquestes rompudes han aportat dues millores destacades:

–          discontinuïtat horitzontal de vegetació: mesura de prevenció i facilitat l’extinció en cas d’incendi forestal.

–          espais oberts: fomenta la presència d’espècies de petits mamífers, font d’aliment per altres espècies (rapinyaires, guineus,…).

Durant l’any 2011 es va iniciar les obres per la construcció d’una bassa de 10.000 m3 per dotar la finca de reserves d’aigua provinents de la pluja i captació autoritzada.

A més de donar suport a la finalitat agrícola esdevé un punt destacat en les tasques de prevenció i extinció d’incendis des del límit amb el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. És una bassa apta per mitjans aeris.

2009-2011

solucionsMillora agrícola i bassa per reg a Can Oliver
Seguir llegint

Parc d’aventures dalt dels arbres

Parc d’aventures dalt dels arbres

Àmbit: Medi ambient i activitats

Promotor/client: Bosc Vertical

Situació: Mataró

Redacció del projecte que detalla la ubicació d’un parc d’aventura dalt dels arbres, tal com preveu el Pla especial tramitat per l’Ajuntament de Mataró al Parc forestal Turó d’en Dori.

El projecte s’ha sotmès a tràmit d’avaluació d’impacte ambiental simplificada.

2015

solucionsParc d’aventures dalt dels arbres
Seguir llegint

Autorització de l’explotació minera Roques Blanques

Autorització de l’explotació minera Roques Blanques

Àmbit: Medi ambient i residus, obres i activitats

Promotor: Coll del Bruc, S.L.

Situació: El Bruc

Redacció del projecte per l’obertura d’una explotació minera i acompanyament en el seu desenvolupament fins a la seva aprovació, i obtenció de tots els requeriments legals.

Les tasques inicial de disseny de l’explotació s’han coordinat amb l’avaluació d’impacte ambiental del projecte, i projectar el procés de restauració i estat final.

S’ha treballat en coordinació amb les administracions per garantir la integració del projecte en l’aspecte ambiental i paisatgístic.

2005-2006

Títol projecte

Descripció projecte

2012

solucionsAutorització de l’explotació minera Roques Blanques
Seguir llegint

Projecte de restauració minera

Projecte de restauració minera

Àmbit: Medi ambient, Obres i activitats

Promotor: CUMESA

Situació: Alforja

Redacció del projecte per la modificació de l’àmbit autoritzat i modificació del programa de restauració d’una explotació minera existent a Alforja. Es preveu l’adaptació del projecte a uns criteris que garanteixin l’execució de la restauració.

El projecte conté l’avaluació ambiental per garantir la correcta integració en l’entorn i amb el paisatge.

2013

solucionsProjecte de restauració minera
Seguir llegint

Restauració dels runams salins de Sallent

Restauració dels runams salins de Sallent

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient i resudus.

Promotor: Agència Catalana de l’Aigua.

Situació i emplaçament: Vilafruns, Sallent.

Pressupost d’execució d’obres: 7.579.459,85€

L’any 2004, la plataforma cívica Montsalat, plataforma que porta a terme activitats per fer compatible l’activitat minera amb el respecte al medi ambient, es posa en contacte amb nosaltres per desenvolupar una prova pilot per la integració del runam salí de Vilafruns.

Des de Solucions, es fa una primera proposat que es presenta a l’empresa Iberpotash així com a l’administració i a responsables polítics. Aquesta actuació té un fort ressò social fet que ajuda aconseguir finançament per portar-lo a terme.

Solucions Manresa ha participat en la direcció de la redacció del projecte i la direcció i de l’obra per la reducció de l’impacte ambiental del runam de Vilafruns. El pressupost per realitzar aquest projecte i les obres ha sigut de 7.579.459,85€ més IVA, la realització de les obres ha durat 14 mesos i s’ha actuant en una superfície de 9,9ha.

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar l’entrada d’aigua de pluja al runam, evitar el contacte amb aigües dolces per la base, integrar-lo paisatgísticament amb l’entorn i gestionar correctament totes les aigües que es produeixen.

Els treballs realitzats al runam han estat els següents: s’han col·locat drens per recollir les possibles aigües dolces i salades amb xarxes independents,  la xarxa d’aigües dolces condueix les aigües de la pluja cap a una bassa per tal d’emmagatzemar-les i així poder-les reaprofitar i la xarxa d’aigües salades condueix les aigües cap al col·lector de salmorres. S’ha reperfilat tota la superfície del runam per la col·locació de làmines impermeables, i s’ha col·locat terres per sobre la làmina per permetre la revegetació.

Un cop acabades les obres s’ha observat un descens considerable de la salinitat de les aigües dels diferents piezòmetres instal·lats a l’entorn del runam, així com a la part baixa de la riera de Conangle. Caldrà veure l’evolució dels resultats, però a hores d’ara, ja es pot assegurar que l’actuació ha estat un èxit.

Enllaç relacionat: http://ichn.iec.cat/Bages/hemeroteca/2011-06.pdf

2011

solucionsRestauració dels runams salins de Sallent
Seguir llegint